Ondernemen in KOV branche-slot

Wet- en regelgeving kennen

• Schrijf u in in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, anders neemt een bank uw
aanvraag voor een krediet niet in behandeling.
• Toets de plannen aan de wet- en regelgeving die van toepassing is.
– Wet kinderopvang;
– ArBowet;
– Bouwbesluit;
– Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp);
– Het College Bescherming Persoonsgegevens controleert of bedrijven zich aan de Wbp houden.
Voor informatiebrochure: www.postbus51.nl.
• Toets de plannen aan het ondernemingsplan.
– Investeringsbegroting;
– Exploitatieopzet;
– Levensvatbaarheid.
• Neem op basis van deze plannen het besluit om wel of niet door te gaan.

Exploitatie voorbereiden

Maak een concrete planning tot aan de opening.
• Verplichte melding bij de gemeente als houder van een kindercentrum voor dagopvang, buitenschoolse
opvang of gastouderopvang. Als u een locatie wilt starten, uitbreiden of overnemen,
moet u dit minimaal 10 weken voor de start melden bij de gemeente. Vervolgens controleert
de GGD of u aan alle eisen voldoet en of u mag starten met de exploitatie. Van het college van
B&W ontvangt u een schriftelijke bevestiging in de vorm van een beschikking dat uw kinderopvangorganisatie
is opgenomen in het openbare Landelijk Register Kinderopvang. Als uw
gegevens veranderen meldt u dit bij de gemeente.
• Aanschaf inrichting: levertijd gemiddeld 12 tot 16 weken.
• Werving personeel: afhankelijk van het aanbod 2 tot 4 maanden.
• Aanvraag telefoon en dergelijke: gemiddeld 2 tot 6 weken.
• Regelen vormgeving huisstijl en ontwerpen website.
• PR voor de werving van ouders en kinderen: zodra de startdatum bekend is.
• Feestelijke opening: paar weken na de daadwerkelijke start.