Ondernemen in KOV branche-vervolg

Locatie zoeken

• Controleer bij een nieuwe locatie eerst het bestemmingsplan. De bestemming van een gebied
kunt u inzien bij de gemeente. Zo ziet u of de vestiging van kinderopvang is toegestaan.
Via een quick scan procedure bepalen gemeenten of een idee haalbaar is. Meer informatie
bij Bestemmings plannen op de website van de Kamer van Koophandel (www.kvk.nl). Als de
bestemming geen kinderopvang toestaat zijn er twee mogelijkheden:
– procedure wijziging (gemiddeld 6 maanden);
– procedure tijdelijke ontheffi ng (duurt minimaal 3 maanden).
• Beslis of u wilt huren of kopen.
• Bij nieuwbouw is een bouwvergunning nodig. Als u gaat (ver)bouwen is een gemeentelijke
bouwvergunning noodzakelijk, Bouwbesluit 2009. Neem contact op met de gemeente. De
behandelduur is in principe 12 weken. Houd rekening met bezwaarprocedures van bijvoorbeeld
buren. Vooroverleg bespaart veel tijd.
• De duur van de bouw of de verbouwing is afhankelijk van de omvang. Houd bij nieuwbouw
rekening met ruim 1 jaar.
• De Wet kinderopvang stelt minimumeisen aan het aantal vierkante meters voor binnen- en
buitenruimte. Houd daar rekening mee.
• Bereikbaarheid.
• Parkeerplaatsen.
• Afstand tot basisscholen voor buitenschoolse opvang.

Financiering regelen

Als uw organisatie een lening of krediet in rekening-courant afsluit, bent u verplicht rente en afl ossing
te betalen. Door een borgstelling aan te vragen bij het Waarborgfonds Kinderopvang verzoekt u
het Waarborgfonds deze betalingen op zich te nemen als u dat wegens omstandigheden tijdelijk of
helemaal niet kunt. Inventariseer de mogelijkheden van een borgstelling in een zo vroeg mogelijk
stadium van uw plannen, samen met uw bank en het Waarborgfonds. Dat kan via www.waarborgfondskinderopvang.
nl. Voor startersinformatie met microfi nanciering tot € 35.000 is veel informatie
te vinden op www.eigenbaas.nl.

Sluit de belangrijkste verzekeringen af:
• bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering: schade veroorzaakt door het bedrijf, bijvoorbeeld een
werknemer die schade veroorzaakt.
• goederen- en inventarisverzekering bij brand en inbraak.
• verzekeringen voor werknemers, zoals een aansprakelijkheidsverzekering, ongevallen- en
ziektekostenverzekering.

Medewerkers aanstellen

Houd bij de aanstelling van medewerkers rekening met:
• Vooraf personeelsbeleid formuleren.
• De sollicitatiecode en andere voorwaarden, zie Kamer van Koophandel: www.kvk.nl.
• Verplichtingen aan de Belastingdienst, bijvoorbeeld elektronisch aangifte doen van loonheffi ng
www.belastingdienst.nl.
• Arbeidsinspectie (arbeidsomstandigheden)
• Wet gelijke behandeling: www.minszw.nl.
• Verklaring omtrent gedrag (VOG, verplicht voor iedere werknemer; meer informatie via
www.postbus51.nl.
• Pensioenvoorziening regelen voor medewerkers: PGGM www.PGGM.nl. Dit is verplicht.
• Beloning via CAO Kinderopvang.

Gebruiksvergunning aanvragen

Bij opvang van meer dan 10 kinderen tegelijk is een gebruiksvergunning nodig. De brandweer
geeft deze gebruiksvergunning af en bepaalt of het gebruik van een bouwwerk of de inrichting
brandveilig is. Bij het aanvragen van een gebruiksvergunning heeft het de voorkeur om éérst in
het bezit te zijn van de bouwvergunning, via de gemeentelijke dienst Bouw- en woningtoezicht.
De gebruiksvergunning wordt afgegeven wanneer voldaan is aan de bouwkundige – en brandweerveiligheidseisen.

Hoewel deze eisen zijn gebaseerd op het Landelijk Bouwbesluit, kunnen de eisen per gemeente verschillen. Kijk hiervoor op de website van de gemeente of neem contact met ze op. Inspectie door de brandweer en de GGD kan leiden tot bouwkundige aanpassingen.
De gemiddelde tijd die hiermee gemoeid is, is afhankelijk van de noodzakelijke aanpassingen.
Houd daarom rekening met vertraging en extra kosten.