Ondernemen in KOV branche

Om een kindercentrum te starten moet u zelf investeren, met eigen middelen of door een lening
af te sluiten. Er zijn geen subsidies beschikbaar voor investering en exploitatie.
Als aanbieder van kinderopvang bent u ondernemer met een ondernemersrisico. Van de ondernemer
zelf worden geen specifi eke kwalificaties geëist om een bedrijf voor kinderopvang op te zetten.
Wel hebt u een duidelijke visie en doorzettingsvermogen nodig en moet u initiatiefvol, zelfstandig
en stressbestendig zijn. Bij het ondernemerschap hoort ook personeel aansturen en kunnen
omgaan met klanten en tegenslagen. Affiniteit met kinderen is wenselijk.

Medewerkers die de kinderen opvangen en begeleiden moeten een middelbare beroepsopleiding
op sociaal of pedagogisch gebied hebben afgerond. Een groot aantal opleidingen kwalifi ceert voor
de functie van pedagogisch medewerker. De meest voorkomende opleiding in de kinderopvang is
pedagogisch werker kinderopvang (mbo-niveau 3 en 4). Kijk daarvoor in de CAO Kinderopvang.

Marktonderzoek doen

Voordat u start is het belangrijk te toetsen of uw plannen haalbaar en uitvoerbaar zijn. Doe zelf
een haalbaarheidsstudie op lokaal niveau. Er staat een voorbeeld op www.waarborgfondskinderopvang.
nl of schrijf een stageopdracht uit voor een hbo-student, via www.studentenbureau.nl.
• In welke buurt/wijk wilt u een kindercentrum starten?
• Welk aanbod, hoeveel capaciteit aan kinderopvang is er al? Is er ook een gastouderbureau actief?
Meer informatie via het Landelijk Register Kinderopvang www.landelijkregisterkinderopvang.nl
en www.netwerkbureaukinderopvang.nl.
• Hoe is de demografi sche ontwikkeling binnen de gemeente? Meer informatie via www.cbs.nl,
www.cbsinuwbuurt.nl of 088-5707070. Gemeentelijke sites bevatten vaak ook veel informatie.
• Hoeveel vraag is er in de buurt? Kijk op de gemeentelijke website voor gegevens en eventuele
recente onderzoeken naar kinderopvang. Kijk naar de groeipotentie binnen de gemeente op
het SCP Ramingsmodel, via www.netwerkbureaukinderopvang.nl.

Bedrijfsplan opstellen

Maak een gedegen bedrijfsplan. Hierin legt u vast wat u wilt bereiken en hoe u dat wilt bereiken.
Meer informatie over het maken van een bedrijfsplan:
• www.waarborgfondskinderopvang.nl
• www.antwoordvoorbedrijven.nl (kindercentra en gastouderopvang)
• www.kvk.nl (site van de Kamer van Koophandel)
• Raadpleeg een accountant voor een exploitatiebegroting.
a) Denk aan investeringen in verband met verbouwing en inrichting.
b) Neem de aanloopverliezen op, er is niet meteen een rendabele bezetting, maak een risicoanalyse.
c) Kies een rechtsvorm: een eenmanszaak, vof, of bv. Meer informatie bij Overzicht rechtsvormen
op de website van de Kamer van Koophandel www.kvk.nl.
d) Kies een naam voor uw bedrijf. Laat de Kamer van Koophandel een ‘handelsnaamonderzoek’
doen, want u mag niet iedere (handels)naam gebruiken.
e) Kies een domeinnaam voor uw website, kijk of deze nog beschikbaar is en registreer deze
via www.sidn.nl.

Locatie zoeken

• Controleer bij een nieuwe locatie eerst het bestemmingsplan. De bestemming van een gebied
kunt u inzien bij de gemeente. Zo ziet u of de vestiging van kinderopvang is toegestaan.
Via een quick scan procedure bepalen gemeenten of een idee haalbaar is. Meer informatie
bij Bestemmings plannen op de website van de Kamer van Koophandel (www.kvk.nl). Als de
bestemming geen kinderopvang toestaat zijn er twee mogelijkheden:
– procedure wijziging (gemiddeld 6 maanden);
– procedure tijdelijke ontheffi ng (duurt minimaal 3 maanden).
• Beslis of u wilt huren of kopen.
• Bij nieuwbouw is een bouwvergunning nodig. Als u gaat (ver)bouwen is een gemeentelijke
bouwvergunning noodzakelijk, Bouwbesluit 2009. Neem contact op met de gemeente. De
behandelduur is in principe 12 weken. Houd rekening met bezwaarprocedures van bijvoorbeeld
buren. Vooroverleg bespaart veel tijd.
• De duur van de bouw of de verbouwing is afhankelijk van de omvang. Houd bij nieuwbouw
rekening met ruim 1 jaar.
• De Wet kinderopvang stelt minimumeisen aan het aantal vierkante meters voor binnen- en
buitenruimte. Houd daar rekening mee.
• Bereikbaarheid.
• Parkeerplaatsen.
• Afstand tot basisscholen voor buitenschoolse opvang.

Financiering regelen

Als uw organisatie een lening of krediet in rekening-courant afsluit, bent u verplicht rente en afl ossing
te betalen. Door een borgstelling aan te vragen bij het Waarborgfonds Kinderopvang verzoekt u
het Waarborgfonds deze betalingen op zich te nemen als u dat wegens omstandigheden tijdelijk of
helemaal niet kunt. Inventariseer de mogelijkheden van een borgstelling in een zo vroeg mogelijk
stadium van uw plannen, samen met uw bank en het Waarborgfonds. Dat kan via www.waarborgfondskinderopvang.
nl. Voor startersinformatie met microfi nanciering tot € 35.000 is veel informatie
te vinden op www.eigenbaas.nl.

Sluit de belangrijkste verzekeringen af:
• bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering: schade veroorzaakt door het bedrijf, bijvoorbeeld een
werknemer die schade veroorzaakt.
• goederen- en inventarisverzekering bij brand en inbraak.
• verzekeringen voor werknemers, zoals een aansprakelijkheidsverzekering, ongevallen- en
ziektekostenverzekering.

Medewerkers aanstellen

Houd bij de aanstelling van medewerkers rekening met:
• Vooraf personeelsbeleid formuleren.
• De sollicitatiecode en andere voorwaarden, zie Kamer van Koophandel: www.kvk.nl.
• Verplichtingen aan de Belastingdienst, bijvoorbeeld elektronisch aangifte doen van loonheffi ng
www.belastingdienst.nl.
• Arbeidsinspectie (arbeidsomstandigheden)
• Wet gelijke behandeling: www.minszw.nl.
• Verklaring omtrent gedrag (VOG, verplicht voor iedere werknemer; meer informatie via
www.postbus51.nl.
• Pensioenvoorziening regelen voor medewerkers: PGGM www.PGGM.nl. Dit is verplicht.
• Beloning via CAO Kinderopvang.

Gebruiksvergunning aanvragen

Bij opvang van meer dan 10 kinderen tegelijk is een gebruiksvergunning nodig. De brandweer
geeft deze gebruiksvergunning af en bepaalt of het gebruik van een bouwwerk of de inrichting
brandveilig is. Bij het aanvragen van een gebruiksvergunning heeft het de voorkeur om éérst in
het bezit te zijn van de bouwvergunning, via de gemeentelijke dienst Bouw- en woningtoezicht.
De gebruiksvergunning wordt afgegeven wanneer voldaan is aan de bouwkundige – en brandweerveiligheidseisen.

Hoewel deze eisen zijn gebaseerd op het Landelijk Bouwbesluit, kunnen de eisen per gemeente verschillen. Kijk hiervoor op de website van de gemeente of neem contact met ze op. Inspectie door de brandweer en de GGD kan leiden tot bouwkundige aanpassingen.
De gemiddelde tijd die hiermee gemoeid is, is afhankelijk van de noodzakelijke aanpassingen.
Houd daarom rekening met vertraging en extra kosten.

Wet- en regelgeving kennen

• Schrijf u in in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, anders neemt een bank uw
aanvraag voor een krediet niet in behandeling.
• Toets de plannen aan de wet- en regelgeving die van toepassing is.
– Wet kinderopvang;
– ArBowet;
– Bouwbesluit;
– Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp);
– Het College Bescherming Persoonsgegevens controleert of bedrijven zich aan de Wbp houden.
Voor informatiebrochure: www.postbus51.nl.
• Toets de plannen aan het ondernemingsplan.
– Investeringsbegroting;
– Exploitatieopzet;
– Levensvatbaarheid.
• Neem op basis van deze plannen het besluit om wel of niet door te gaan.

Exploitatie voorbereiden

Maak een concrete planning tot aan de opening.
• Verplichte melding bij de gemeente als houder van een kindercentrum voor dagopvang, buitenschoolse
opvang of gastouderopvang. Als u een locatie wilt starten, uitbreiden of overnemen,
moet u dit minimaal 10 weken voor de start melden bij de gemeente. Vervolgens controleert
de GGD of u aan alle eisen voldoet en of u mag starten met de exploitatie. Van het college van
B&W ontvangt u een schriftelijke bevestiging in de vorm van een beschikking dat uw kinderopvangorganisatie
is opgenomen in het openbare Landelijk Register Kinderopvang. Als uw
gegevens veranderen meldt u dit bij de gemeente.
• Aanschaf inrichting: levertijd gemiddeld 12 tot 16 weken.
• Werving personeel: afhankelijk van het aanbod 2 tot 4 maanden.
• Aanvraag telefoon en dergelijke: gemiddeld 2 tot 6 weken.
• Regelen vormgeving huisstijl en ontwerpen website.
• PR voor de werving van ouders en kinderen: zodra de startdatum bekend is.
• Feestelijke opening: paar weken na de daadwerkelijke start.